Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

zaprasza uczniów klas I – VII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym na plakat „Moja Rodzina”

Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

Cele:

– promowanie więzi rodzinnych,

– uświadamianie dzieciom i młodzieży wartości jakie stanowi rodzina,

– zachęcenie dzieci to przedstawienia swojej rodziny, jej zalet i cech pozytywnych.

 Zasady uczestnictwa:

– konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII naszej szkoły,

– każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,

– prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, węgiel, kredka,

pastele, farby, wycinanki itp.),

–  uczestnicy konkursu przygotowują prace w formacie A3 lub A2,

– prace muszą być własnego autorstwa,

– praca powinna posiadać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko,  klasa,

– prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę w konkursie,

– dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Kryteria oceny prac:   – zgodność z tematem konkursu,   oryginalność,  estetyka wykonania.

Wyłonienie laureatów konkursu:   oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

Terminy:  prace należy dostarczyć do 4 czerwca 2018 r , godz. 14:20  do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 czerwca, a  wręczenie  nagród na apelu podsumowującym prace w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.