XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Kodeks uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

 1. Uczeń ma obowiązek:
  • stosować zwroty grzecznościowe
  • kulturalnie wyrażać swoje poglądy
  • nie używać wulgaryzmów
  • pomagać swoim kolegom
  • szanować swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych
  • szanować swoją i cudzą własność
  • dbać o sprzęt i pomoce szkolne
  • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
  • nosić obowiązujący strój szkolny, a w czasie uroczystości – strój galowy
  • dbać o schludny wygląd, np. nie farbuje włosów, nie posiada dredów, irokezów, piercingu, tatuaży, makijażu, dozwolona jest skromna biżuteria
  • na terenie szkoły nosić obuwie zamienne z jasną podeszwą
 2. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń:
  • słucha poleceń nauczyciela
  • zgłasza chęć odpowiedzi podniesioną ręką
  • uważnie słucha osoby mówiącej, nie przerywa jej
  • nie krytykuje, nie wyśmiewa się z innych
  • pracuje w ciszy i skupieniu
  • zgodnie pracuje w grupach
  • punktualnie przychodzi na zajęcia
  • nie używa telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego
  • gdy zadzwoni dzwonek, czeka na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali
  • dba o bezpieczeństwo podczas zajęć
 3. Podczas przerw uczeń:
  • nie biega po budynku szkolnym, przebywa w rejonie sali, w której odbywają się zajęcia
  • ostrożnie schodzi ze schodów
  • zachowuje się cicho (nie krzyczy, nie piszczy)
  • nie trzaska drzwiami
  • kulturalnie czeka w kolejce do sklepiku szkolnego / automatu
  • w razie nieporozumień korzysta z pomocy nauczyciela – nie wymierza samodzielnie kary
  • kulturalnie rozwiązuje konflikty
  • nie przezywa, nie popycha, nie bije kolegów
  • z toalet korzysta zgodnie z ich przeznaczeniem
  • nie używa telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego
  • obiady spożywa w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem
 4. Podczas uroczystości szkolnych uczeń:
  • nosi strój galowy
  • zachowuje ciszę
  • kulturalnie wyraża swoje emocje
  • dba o miłą atmosferę
 5. Podczas wyjazdów i wycieczek uczeń:
  • nie oddala się od grupy
  • na umówione hasło łączy się w grupy
  • podczas jazdy autokarem nie wstaje z miejsc, nie krzyczy, nie śmieci
  • w miejscach publicznych zachowuje się kulturalnie, stosownie do okoliczności
  • do filharmonii, teatru, operetki idzie w stroju galowym

Nagrody

Uczeń może być nagrodzony za:

 1. Wybitne osiągnięcia w nauce
 2. Zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i innych
 3. Osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły

Rodzaje nagród

 1. Pochwała wychowawcy wobec całej klasy
 2. Pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły
 3. List pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców
 4. Dyplom uznania od dyrektora
 5. Nagroda rzeczowa

Konsekwencje wynikające z łamania kodeksu

 1. Upomnienie ustne
 2. Wpis do dziennika elektronicznego Librus
 3. Nagana wobec całej klasy
 4. Upomnienie lub nagana Dyrektora wpisana do dziennika lekcyjnego
 5. Pozbawienie pełnionych funkcji
 6. Zakaz uczestnictwa w uroczystościach klasowych i szkolnych
 7. Zawieszenie praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 8. W razie zniszczenia mienia klasowego lub szkolnego naprawienie szkody lub odkupienie sprzętu
 9. Praca na rzecz klasy lub szkoły
 10. W razie stałego nieprzestrzegania zasad o konsekwencjach zdecyduje Rada Pedagogiczna w oparciu o Statut Szkoły