Informujemy, że zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty

będą wydawane w sekretariacie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie ul. Na Błonie 15 d 

od dnia 31-07-2020 w godzinach od 900 do 1300.