Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej Nr 153 w Krakowie
na rok szkolny 2014/2015

 

  1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że w dniu 1 marca 2014 r. rozpoczyna rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.
  2. Na rok szkolny 2014/2015 do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są objęte obowiązkiem szkolnym.
  3. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych).
  4. Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  5. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku do dyrektora szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.
  6. Wniosek musi być podpisany w imieniu obojga rodziców (prawnych opiekunów), a jeżeli jest to niemożliwe, to wymagane jest załączenie oświadczenia wyjaśniającego lub stosownych dokumentów.
  7. Wnioski będą przyjmowane przez sekretariat szkoły w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 i rejestrowane.
  8. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie określa następujące kryteria rekrutacyjne i punktację:
  9. czytaj dalej…